-  
8,33%
(5-2-5) 12
1-3
(0-1)
(0-2)
(1-0)
9,68%
(10-15-6) 31
90,32%
(9-13-6) 28
91,67%
(5-2-4) 11
 
(4-8-4) 16
 
(4-4-6) 14

00.39 2 . 4. ,  ELBOW
06.29 2 . 17. ,  SLASH
12.45 2 . 7. ,  HOOK
14.14 0-1 SH1
22. ,   
16.58 2 . 17. ,  HI-ST
00.36 2 . 9. ,  SLASH
04.08 2 . 29. ,  SLASH
04.44 0-2 PP1
26. , 
22. , 
 
05.23 0-3 EQ
18. , 
10. , 
 
08.29 2 . 16. ,  HOOK
13.03 2 . 3. ,  HOLD
18.18 2 . 9. ,  HOLD
18.18 2 . 17. ,  SLASH
02.17 2 . 20. ,  INTRF
05.07 2 . 29. ,  SLASH
13.34 2 . 18. ,  HI-ST
14.53 1-3 PP1
8. , 
16. , 
17. , 
 
18.48 2 . 3. ,  HOLD
18.48    
18.48 Gk  
19.44 2 . 10. ,  TRIP
19.44 Gk ---   ---
30. ,